Ecclesiastes - Joy for Workaholics

The Seven Counsels of Enjoyment in Ecclesiastes

Bible Study for St John’s, Wheaton, 20 October 2012

Ecclesiastes - Joy for workaholics 1 (mp3)

Ecclesiastes - Joy for workaholics 2 (mp3)

Ecclesiastes - Study Notes (pdf)